ชื่อภาพ SINHA GANAPATI
พระสิงหะคณปติ
ปี 2009
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง The posture of Ganesh with 8 hands, riding and blessing on a lion. He carries a bouquet, a lion, the Indian Lute, a lotus, a bowl of jewels and a rose, similarly to the Heramba Ganapati Posture, represent to the power of the administration, his white body represent to the pure or the liberation.
ปางประทับราชสีห์ วรรณะสีขาว มี 8 กร พระหัตถ์ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายอำนวยพร ทรงถือช่อดอกไม้ ราชสีห์ พิณ ดอกบัว โถอัญมณี ประทับบนสิงโต (คล้ายพระเหรัมภะคณปติ) หมายถึง พลังอำนาจในการปกครองบริวาร ผิวพระวรกายขาว เป็นสัญลักษณ์ของพลังบริสุทธิ์ หรือการหลุดพ้น
ความเชื่อ การอำนวยผลและสถานที่สำหรับตั้งบูชา เป็นดุจเดียวกับ พระเหรัมภะคณปติ และพระวีระคณปติ คือ อำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท
2019-11-02T23:31:48+07:00Painting|