ชื่อภาพ HERAMBA GANAPATI
เหรัมภะคณปติ
ปี 2007
ขนาด 120 cm x 150 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง  ปางปกป้องคุ้มครอง
ความเชื่อ ปางหนึ่งที่พระราชาในอินเดียนิยมบูชากันมาก
อำนวยผลด้านการปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร ปกครองของผู้นำ
วรรณะสีขาว มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต หมายถึง พลังอำนาจในการปกคองบริวาร กางพระกรประดุจรัศมีคุ้มกันสรรพภัย พระหัตถ์ซ้ายประทานอภัย พระหัตถ์ขวาอำนวยพร ทรงถือลูกประคำ ขนมโมทะกะ บ่วงบาศ ขวาน งาข้างที่หัก ดอกบัว และพวงมาลัยบูชา เพื่อขจัดความอ่อนแอ ไร้พลัง
2019-11-02T22:47:02+07:00Painting|