ชื่อภาพ FACE 1 (Pastel Color)
พระพักตร์ สีชอล์ค 1
ปี 2006
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Pastel Color
สีชอล์ค
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T22:30:23+07:00Painting|