ชื่อภาพ THE EYES
ดวงตา (สีชอล์ค)
ปี 2006
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Pastel on Paper
สีชอล์ค, กระดาษ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T15:37:06+07:00Painting|