ชื่อภาพ SMOKE OF TRANSFORMATION
ควันจำแลง
ปี 2007
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Painting with Smoke on Canvas
เทคนิคการรมควันบนผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-14T22:33:47+07:00Painting|