ชื่อภาพ PLAYING A THAI FIDDLE (SOR)
พระคเณศสีซอ
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-15T13:11:12+07:00Painting|