ชื่อภาพ PLAYING A DOUBLE-HEADED DRUM
พระคเณศตีกลองแขก
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-15T13:39:39+07:00Painting|