ชื่อภาพ PASTEL 3
สีชอล์ค 3
ปี 2006
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Pastel on Paper
สีชอล์ค, กระดาษ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T15:41:18+07:00Painting|