ชื่อภาพ PASTEL 1
สีชอล์ค 1
ปี 2006
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Pastel on Paper
สีชอล์ค, กระดาษ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T15:43:17+07:00Painting|