ชื่อภาพ NRITYA BLOWING CONCH
พระนฤตยะคณปติเป่าสังข์
ปี 2009
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:05:29+07:00Painting|