ชื่อภาพ LEGION OF THE GODDESS
ทวารบาล
ปี 2013
ขนาด 240 cm x 400 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2018-12-20T10:37:14+07:00Painting|