ชื่อภาพ EMOTION
อารมณ์คเณศ-สีชอล์ค
ปี 2006
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Pastel on Paper
สีชอล์ค, กระดาษ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T15:21:51+07:00Painting|