ชื่อภาพ BEAUTIFUL EYES WITH LADDU
ตาหวาน(ขนมลาดู)
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เกรยอง, ผ้าใบ
ปาง The posture of the beautiful eyes of Ganesh Lord and he is taking his favorite sweets, the Laddu, at the same time.
ภาพดวงตาอันงดงามแห่งองค์พระพิฆเนศ และทรงเสวยขนมลาดู ที่พระองค์ทรงโปรดปรานในเวลาเดียวกัน
ความเชื่อ
2019-11-24T15:15:04+07:00Painting|