ชื่อภาพ AWAITING
รอคอย (สีชอล์ค)
ปี 2015
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Pastel on Paper
สีชอล์ค, กระดาษ
ปาง
ความเชื่อ
2018-12-20T10:37:11+07:00Painting|