ชื่อภาพ

GATE TO THE NIRVANA
ประตูสู่นิพพาน (ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชัยยันตรี 2,600 ปี) 

ปี 2012
ขนาด 130 cm x 150 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย
The inspiration of this Picture is, during the 2600th anniversary of the Enlightenment of
the Buddha, from the legend in the Tripitaka, all of the Great Lords come to inherit
the Buddhist Sermon continue to 5000 years.
The artist’s imagination appeared, the participation of distribute the 4 Noble Truths and The Noble Eightfold Path, the essence of the release.
เนื่องในวโรกาส ที่พระพุทธศาสนามีอายุครบรอบ 2,600 ปี ตามตำนานในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า
เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายได้ร่วมกันสืบสานพระธรรม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อให้พระธรรมได้คงอยู่สืบไปอีกจนครบ 5,000ปี ดังบทความในพระไตรปิฎกว่า
“เมื่อครั้งพุทธกาล ก่อนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ พระพุทธองค์ได้ตรัสกับ
พุทธบริษัททั้งหลายว่า พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีอายุ 5,000 ปี
แต่ของพระองค์นั้นต้องการจะให้พระศาสนามีอายุเพียง 2,500 ปี เท่านั้น
พระอานนท์จึงทูลถามว่า เหตุใดพระองค์จึงมิให้พระศาสนาดำรงอยู่จนครบ 5,000 ปี
ดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “แล้วผู้ใดเล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนา”
พระอานนท์จึงทูลว่า “ขอให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นพุทธบริษัท
เป็นผู้ดูแล และบำรุงรักษาพระพุทธศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2,500 ปี”
พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาต แล้วทรงถามต่อไปอีกว่า ใครจะขออะไรบ้าง
ปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้น อันได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ เหล่าเทพเทวาทั้งหลาย
จึงพร้อมใจกันกราบทูล ขอให้ปวงเทพได้ดูแลและบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกครึ่งหนึ่งของพระอานนท์คือ 1,250ปี พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีก แล้วทรงถามต่อไปว่าใครจะขออะไรอีก
เหล่าพญาครุฑ คนธรรพ์ นาคราช ท้าวกุเวร กินนร กินนรี และภูติผีปีศาจ จึงกราบทูลขอดูแลอายุพระศาสนาเท่าที่เหลือ 1,250 ปี ให้พวกเขาได้ดูแลรักษา จนกว่าพระศาสนาจะค่อยๆ เรียวเล็กลงไป ยุคนั้นมนุษย์จะมีร่างกายเล็กลงไปตามลำดับ ถึงกับต้องปีนบันไดสอยลูกมะเขือ หรือเก็บเม็ดพริก
พระสงฆ์สาวกก็จะร่อยหรอแทบว่าจะไม่มีเหลือ จะเหลือเพียง ผ้าเหลืองผืนน้อย ๆ ห้อยอยู่ที่หู
เพื่อให้เป็นที่สังเกตุว่าเป็นพระสงฆ์เท่านั้น พระศาสนาก็จะเสื่อมถอยลงไปจนหมดพอดี 5,000 ปี
ตามพุทธฎีกาที่กำหนดไว้
เมื่อถึงกึ่งพุทธกาล 2,500 ปี เป็นต้นมา จึงเป็นหน้าที่ของเทพพรหมเทวาทั้งหลายที่จะมาทำหน้าที่
อุปถัมภ์ค้ำชูทนุบำรุงสืบพระศาสนาขององค์สมณโคดม ตามที่ได้ทูลขอกับพุทธองค์ไว้
จึงเป็นเหตุในเกิดมีร่างทรงองค์เทพมากมายในปัจจุบัน”
จากการที่ผมเป็นคนไทย และได้ซึมซับ ทั้งวิถีแห่งพุทธศาสนา และยังศรัทธาในองค์มหาเทพควบคู่กัน
โดยไม่ได้แบ่งแยกสิ่งอันดีงามทั้งหลายนี้ จึงทำให้เกิดภาพแห่งการร่วมเผยแผ่
หลักอริยสัจ4 อันมีมรรคมีองค์แปด เป็นหัวใจแห่งทางหลุดพ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏแห่งนี้ต่อไป จึงขออนุโมทนาบุญใหญ่นี้ด้วยเทอญ
2018-12-20T10:37:15+07:00Painting|